prawo odstąpienia

prawo odstąpienia metody płatności kontakt

Prawo do odstąpienia od umowy:

.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi: a) w przypadku umowy kupna - 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebraliście lub weszliście w posiadanie towarów, b) w przypadku umowy dotyczącej kilku towarów, które zamówiliście Państwo w ramach jednego zamówienia i które są dostarczane osobno - 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebraliście lub weszliście w posiadanie ostatniego towaru, c) w przypadku umowy o świadczenie usług - 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, odebraliście lub weszliście w posiadanie ostatniego towaru. (c) w przypadku umowy o świadczenie usług lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku fizycznym - 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami, EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH), OTTO-HAHN-STR 20

.

85221 DACHAU DE

, Numer telefonu: +49 152 03943135, Numer faksu: +49 152 03943135, E-mail: direect@direect.de, poprzez wyraźne oświadczenie (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Możesz skorzystać z wzorcowego formularza odstąpienia od umowy (PDF, ok. 466 KB) zamieszczonego tutaj lub z funkcji odstąpienia od umowy w swoim internetowym koncie klienta, przy czym żadna z tych opcji nie jest obowiązkowa. Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje unieważnienia umowy:

W przypadku odstąpienia przez Państwa od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towarów z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Ciebie dowodu, że zwróciłeś towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towary należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty zwrotu towaru. Pasażer będzie musiał zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.

Uwagi specjalne:

Jeżeli sfinansujesz tę umowę za pomocą pożyczki i później ją odwołasz, nie jesteś już związany umową pożyczki, pod warunkiem, że obie umowy stanowią całość gospodarczą. Należy to założyć w szczególności wtedy, gdy jesteśmy jednocześnie Państwa kredytodawcą lub gdy Państwa kredytodawca korzysta z naszej współpracy w zakresie finansowania. Jeżeli w momencie odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru pożyczka została nam już naliczona, pożyczkodawca wstępuje w nasze prawa i obowiązki wynikające z finansowanej umowy w stosunku do pożyczkobiorcy w zakresie skutków prawnych odstąpienia od umowy lub zwrotu towaru. To ostatnie nie ma zastosowania, jeśli przedmiotem kontraktu jest nabycie instrumentów finansowych (np. papierów wartościowych, walut lub instrumentów pochodnych). Jeśli chcesz w jak największym stopniu uniknąć zobowiązań umownych, skorzystaj z prawa do odstąpienia od umowy, a także odstąp od umowy pożyczki, jeśli również w tym zakresie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy.

- Koniec zasad anulowania -

.

Notatki:

a) Aby ułatwić Ci zwrot towarów, możesz skontaktować się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem +49 152 03943135 i poprosić o przesłanie Ci biletu wolnej drogi, który możesz wykorzystać do bezpłatnego zwrotu. Użycie biletu wolnego przejazdu jest opcjonalne, można go również wysłać pocztą. Uprzejmie prosimy jednak, abyś w ramach prawa do odstąpienia od umowy nie odsyłał towaru za nieopłaconą przesyłkę. Należy pamiętać, że w przypadku wybrania niepotrzebnie drogiej metody wysyłki, klient może być zobowiązany do pokrycia różnicy między tą metodą a zwrotem towaru pocztą.

b) Pragniemy również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku zwrotu produktu bez oryginalnego opakowania może być konieczna rekompensata wartości produktu.

.

c) Prawo odstąpienia od umowy wygasa przedwcześnie 1) w przypadku zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu; 2) w przypadku nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostarczeniu; 3) w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po tym, jak wyraźnie zgodzili się Państwo, abyśmy rozpoczęli wykonywanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, i potwierdzili Państwo swoją wiedzę, że zgadzając się na to, tracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia jej wykonywania;

>>.

d) Wyjątkowo prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów, które nie są prefabrykowane i przy których produkcji decydujące znaczenie ma indywidualny wybór lub określenie przez Państwa lub które są wyraźnie dostosowane do Państwa osobistych potrzeb;

.

e) Po otrzymaniu i sprawdzeniu przez nas zwróconych produktów, zwrócimy Ci cenę zakupu. Koszty instalacji i usunięcia towarów, jak również innych usług/robót, które zostały nam zlecone w związku z towarami, nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy.

f) Jeśli towary zostały nam zwrócone, zwrócimy cenę zakupu.

f) Jeśli oprócz towaru zamówiłeś również umowę na telefon komórkowy, umowa kupna i umowa na telefon komórkowy mogą zostać rozwiązane tylko łącznie; jeśli odstąpisz od umowy kupna, jednocześnie oświadczysz o odstąpieniu od umowy na telefon komórkowy i odwrotnie.

g) Jeśli zwrócą nam Państwo towary bez dalszych wyjaśnień, zasadniczo przyjmiemy, że chcą Państwo skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy:

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz.)

.

- Do EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) OTTO-HAHN-STR 20

- Do EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH) OTTO-HAHN-STR 20- Do EMIRAT H & F GMBH (Sparhi GmbH)

85221 DACHAU DE

, Numer telefonu: +49 152 03943135, Numer faksu: +49 152 03943135, E-mail: direect@direect.de

- Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy zawartej przeze mnie/nas (*) na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następującej usługi (*)

.

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*)

.

- Imię i nazwisko konsumenta(ów)

.

- Adres konsumenta(ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji w formie papierowej)

.

- Data

.