warunki

prawo odstąpienia metody płatności Kontakt

1. ogólne


.

(1) Poniższe ogólne warunki handlowe (OWH) mają zastosowanie do wszystkich dostaw i ofert firmy sparhi gmbh (zwanej dalej "direect"). Niniejszym zaprzecza się kontrprzykładom klienta w odniesieniu do jego własnych warunków handlowych lub handlowych.


.

(2) Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWH jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który nie może być przypisany w przeważającej mierze ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorca to osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając transakcję prawną, działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub zawodowej na własny rachunek.


.

2 Oferta i zawarcie umowy


.

Nasze oferty są niewiążące. Zamówienie klienta stanowi ofertę zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przesłane następnie przez firmę direect oraz wszelkie późniejsze raporty o statusie nie stanowią przyjęcia oferty. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą dostarczenia przez nas zamówionych towarów i potwierdzenia wysyłki do klienta.


.

3 Ceny, opakowanie i wysyłka, koszty zwrotu, dostawy częściowe


.

(1) Nasze ceny są na ogół cenami podanymi w koszyku zakupów na naszych stronach internetowych w momencie składania zamówienia. Odmienne ceny, które mogą być wyświetlane na stronach ładowanych z pamięci pośredniej (pamięć podręczna przeglądarki, serwery proxy), są nieaktualne i nieważne. O ile wyraźnie nie uzgodniono inaczej na piśmie, nasze ceny są cenami loco punkt wysyłkowy, bez opakowania, frachtu i, w stosownych przypadkach, opłat za pobraniem. Wszystkie ceny na naszych stronach internetowych zawierają podatek VAT, chyba że klient zmieni typ klienta na firmę, dealera lub instytucję publiczną i wybierze kraj spoza Unii Europejskiej jako kraj dostawy lub strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców.


.

(2) Opakowanie staje się własnością klienta.


.

(3) Koszty opakowania i wysyłki ponosi klient. Zależą one od sposobu wysyłki, metody płatności, wagi i miejsca przeznaczenia przesyłki. Zostaną one obliczone i uwidocznione w koszyku przed złożeniem zamówienia online lub, w przypadku zamówień telefonicznych, zostaną podane i uwidocznione osobno na fakturze. Wybór sposobu wysyłki jest dokonywany na życzenie klienta lub w ramach dopuszczalnych możliwości, według naszego uznania. Przegląd różnych opcji wysyłki i płatności oraz odpowiadające im ceny są publikowane na naszych stronach internetowych.


.

(4) O ile klient jest konsumentem i skutecznie korzysta z prawa do odstąpienia od umowy, ponosi on zwykłe koszty przesyłki zwrotnej lub odbioru, jeśli dostarczone towary odpowiadają zamówionym i jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 40,00 EUR. Koszty przesyłki zwrotnej są zwracane w wysokości najtańszej przesyłki standardowej.


.

(5) W przypadku dostaw częściowych organizowanych przez nas bez konsultacji z klientem, kolejne dostawy będą realizowane bez kosztów wysyłki. W przypadku szczególnych życzeń klienta dotyczących podziału dostawy, za każdą dostawę częściową naliczane są dodatkowo uzgodnione koszty wysyłki.


.

4. terminy dostaw


.

Przewidywany czas dostawy zależy od produktu i jest oznaczony na naszej stronie internetowej za pomocą symboli lub odpowiednich objaśnień. Jeżeli po złożeniu zamówienia nastąpi zmiana przewidywanego czasu dostawy, klient zostanie o tym automatycznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej i, jeżeli jest konsumentem, ma prawo do wycofania się z zamówienia lub dokonania bezpłatnych zmian w dowolnym momencie do czasu wejścia w życie prawa do wycofania się z zamówienia, chyba że uzgodniono inaczej.


.

5 Przeniesienie ryzyka i gwarancja


.

(1) Jeżeli klient odbiera towar, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia przechodzi na klienta wraz z przekazaniem towaru. Jeżeli direect wysyła towar do klienta, ryzyko przechodzi na klienta w stosunku do przedsiębiorców w momencie przekazania towaru przewoźnikowi, a w stosunku do konsumentów w momencie przekazania towaru konsumentowi przez przewoźnika.


.

(2) Gwarancja rozpoczyna się z chwilą dostarczenia towarów i jest regulowana przepisami ustawowymi.


.

(3) Okres przedawnienia roszczeń ustawowych z tytułu wad wynosi dwa lata dla towarów nowych i jeden rok dla towarów używanych, pod warunkiem, że klient jest konsumentem.


.

(4) Jeżeli klientem jest przedsiębiorca, termin przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi wynosi jeden rok, a direect ma do wyboru usunięcie wady lub dostarczenie rzeczy wolnej od wad; oczywiste wady towaru lub usługi direect muszą być zgłoszone na piśmie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Jeżeli wady nie zostaną zgłoszone w terminie, towary uznaje się za zatwierdzone.


.

(5) firma direect nie udziela gwarancji na zwykłe zużycie towarów, jak również na wady spowodowane wadliwą lub niedbałą obsługą lub eksploatacją albo nadzwyczajnymi warunkami eksploatacji.


.

6 Ograniczenia odpowiedzialności


.

(1) Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do szkód spowodowanych umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ani do szkód dotyczących życia, ciała lub zdrowia.


.

(2) Niezależnie od podstawy prawnej, roszczenia odszkodowawcze wobec direkt oraz jego pomocników są ograniczone do wysokości szkody, której direkt mógł racjonalnie oczekiwać w momencie zawarcia umowy. Jeżeli szkoda nie wynika z naruszenia istotnego zobowiązania umownego, tj. takiego zobowiązania, które umożliwia przede wszystkim prawidłowe wykonanie umowy i na którego wypełnieniu klient regularnie polega lub może polegać, odszkodowanie za szkodę jest jednak ograniczone do maksymalnie dziesięciokrotnej wartości zamówienia. Klient jest odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich plików danych. direect ponosi odpowiedzialność jedynie za wysiłek wymagany do przywrócenia danych w przypadku regularnego tworzenia kopii zapasowych danych przez klienta.


.

7. płatność


.

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury są płatne natychmiast, bez potrąceń.


.

(2) Klient ma możliwość wyboru różnych metod płatności, które są oferowane w zależności od sumy zamówienia, sposobu dostawy, miejsca docelowego wysyłki oraz ustawień na koncie klienta. Różne opcje są dostępne do wyboru w koszyku, a także opisane w sekcji informacyjnej na naszych stronach internetowych.


.

(3) direect zastrzega sobie prawo, w indywidualnych przypadkach lub w przypadku odmowy płatności przez instytucje kredytowe lub dostawców danej metody płatności, do realizacji zamówienia wyłącznie za zapłatą gotówką przy odbiorze lub przedpłatą. W takim przypadku klient może zaakceptować ten fakt lub zrezygnować z zamówienia.


.

(4) Klient zostanie obciążony wszelkimi kosztami wynikającymi z wycofania transakcji płatniczej z powodu niewystarczających środków lub z powodu nieprawidłowych danych przekazanych przez klienta.


.

(5) Czeki nie są akceptowane.


.

(6) W przypadku opóźnień w płatnościach, direect ma prawo naliczać konsumentom odsetki za zwłokę w wysokości 5 punktów procentowych, a przedsiębiorcom w wysokości 8 punktów procentowych rocznie powyżej podstawowej stopy procentowej obowiązującej w danym czasie.


.

(7) Kompensata nie jest dozwolona, z wyjątkiem bezspornych lub prawomocnie stwierdzonych roszczeń wzajemnych. Wyklucza się zatrzymanie płatności przez Kupującego z tytułu roszczeń wzajemnych wynikających z innych stosunków umownych.


.

8) Zachowanie tytułu


.

Wszystkie dostarczone przez nas towary pozostają własnością firmy direect do czasu pełnej zapłaty i uregulowania wszystkich należności wynikających z umowy dostawy. Dotyczy to również roszczeń warunkowych.


.

Jeżeli klient jest przedsiębiorcą, zastosowanie mają następujące przepisy: Dostęp osób trzecich do towarów będących własnością lub współwłasnością firmy direect musi zostać niezwłocznie zgłoszony przez klienta. Wszelkie koszty wynikające z takich interwencji w przypadku powództwa strony trzeciej lub koszty zwolnienia pozasądowego ponosi klient. Roszczenia wynikające z odsprzedaży lub innych podstaw prawnych w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności (w tym wszystkie należności z tytułu salda na rachunku bieżącym) zostały już w całości przeniesione przez klienta na rzecz firmy direect w ramach zabezpieczenia. Odwoływalnie upoważniamy kupującego/klienta do ściągania scedowanych na nas należności na jego rachunek i we własnym imieniu. Upoważnienie do obciążenia bezpośredniego może zostać cofnięte, jeśli kupujący/klient nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych.


.

9. zasady anulowania rezerwacji dla konsumentów


.

Prawo do odstąpienia od umowy

Jeśli jesteś konsumentem, masz prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem, odebrali lub weszli w posiadanie ostatniego towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, sparhi gmbh, Friedrichstr. 123, 10117 berln, tel.: (+49) 0152 03943135, faks: (+49) 0152 03943135, direect@direect.de, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Formularz wycofania modelu lub inne jednoznaczne oświadczenie można również wypełnić i przesłać elektronicznie na naszej stronie internetowej (formularz RMA). Jeżeli użytkownik skorzysta z tej opcji, niezwłocznie prześlemy mu potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji (np. pocztą elektroniczną). Aby dotrzymać terminu odwołania, wystarczy, że prześlesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy
.

Konsekwencje odwołania

W przypadku odstąpienia przez Państwa od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), bez zbędnej zwłoki, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Użytkownikiem inaczej; w żadnym wypadku Użytkownik nie zostanie obciążony kosztami tego zwrotu.


.

Musicie Państwo zwrócić lub przekazać nam towary bezzwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowaliście nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli wyślesz towar przed upływem czternastu dni. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, jeśli cena zwracanego towaru nie przekracza kwoty 40 euro. W przeciwnym razie przesyłka zwrotna jest dla Ciebie bezpłatna. Przedmioty, które nie mogą zostać wysłane paczką pocztową, zostaną odebrane na nasz koszt.


.

Ty musisz zapłacić za utratę wartości towarów tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towarów.


.


.

10. brak prawa do odstąpienia od umowy


.

Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów dotyczących dostawy nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu lub do towarów zapieczętowanych ze względów higienicznych lub ze względu na ochronę zdrowia, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu. W przypadku dostarczania danych, które nie są zapisane na nośniku danych (np. pliki do pobrania), prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeżeli konsument zgodzi się na wykonanie umowy przed upływem okresu odstąpienia i potwierdzi, że traci prawo do odstąpienia od umowy poprzez jej wykonanie.


.

11. Zbywalność wierzytelności


.

Klient nie jest uprawniony do cesji swoich wierzytelności wynikających z umowy. Wyjątek stanowi cesja wierzytelności na rzecz Trusted Shops GmbH, o ile Trusted Shops GmbH dokonał płatności na rzecz klienta w związku z ochroną kupującego.


.

12. ochrona danych


.

(1) Nasze praktyki w zakresie ochrony danych są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.


.

(2) Adres e-mail klienta jest wykorzystywany przez firmę direect wyłącznie do wysyłania listów informacyjnych dotyczących zamówień oraz, na życzenie klienta, do wysyłania własnych biuletynów. Ponadto firma direect regularnie wysyła klientowi pocztą elektroniczną starannie dobrane oferty na podobne produkty ze swojego asortymentu. Klient może wyrazić sprzeciw wobec wykorzystywania jego adresu e-mail do celów reklamowych, wysyłając nieformalną wiadomość e-mail, nie ponosząc przy tym żadnych kosztów poza kosztami transmisji według stawek podstawowych.


.

(3) firma direect nie przekazuje żadnych danych osobowych klientów stronom trzecim. Nie dotyczy to partnerów serwisowych, którzy wymagają przekazywania danych w celu realizacji zamówień. W takich przypadkach zakres przekazywanych danych jest jednak ograniczony do niezbędnego minimum.


.

(4) Klient ma prawo do informacji, a także prawo do poprawiania, blokowania i usuwania swoich przechowywanych danych. Jeżeli usunięcie danych jest sprzeczne z prawnymi lub umownymi zobowiązaniami do ich przechowywania lub z innymi przyczynami prawnymi, dane są blokowane.


.

13. postanowienia końcowe


.

(1) Niniejsze warunki ogólne zawierają wszystkie prawa i obowiązki stron umowy.


.

(2) Jeżeli klient jest kupcem lub nie ma miejsca zamieszkania na terenie Unii Europejskiej, wyłączną właściwością miejscową sądu dla wszystkich sporów pomiędzy stronami umowy, w tym działań związanych z wekslami i czekami, jest siedziba naszej firmy.


.

(3) Obowiązek informowania zgodnie z § 36 VSBG


.

Direkt co do zasady nie ma obowiązku i nie chce uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów prowadzonym przez sąd polubowny dla konsumentów.


.

(4) Zastosowanie ma wyłącznie prawo niemieckie, z wyłączeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. W kontaktach z konsumentami końcowymi na terenie Unii Europejskiej może być również stosowane prawo miejsca zamieszkania konsumenta końcowego, pod warunkiem, że w grę wchodzą bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa konsumenckiego.


.

(5) Jeżeli którekolwiek z tych postanowień okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Strony będą dążyć do zastąpienia nieskutecznych postanowień takimi skutecznymi postanowieniami, które w znacznym stopniu osiągną zamierzony cel gospodarczy.


.


.

sparhi gmbh

Friedrichstr. 123 10117 Berlin

USt-IdNr DE318025179

Dyrektor zarządzający Christian Magdas

Tel.: (+49) (0)0152 03943135

Faks: (+49) (0)0152 03943135

direect@direect.de

https://direect.de.


.


.


.


.